Definitie: Het woord "bedrijf" verwijst naar het met PCSpecialist B.V. nee KVK 81373643 in Nederland geregistreerde bedrijf.


Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door PCSpecialist B.V., hierna het bedrijf genoemd, en biedt u diensten aan onder de volgende voorwaarden. Als u een bezoek brengt aan of winkelt op www.pcspecialist.nl gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. PCSpecialist B.V. behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen te veranderen op basis waarvan de website en de diensten van PCSpecialist B.V. worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de kosten die verbonden zijn met het gebruik van de pcspecialist.nl website en diensten. Het is uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden regelmatig door te nemen. Als u gebruik blijft maken van de pcspecialist.nl website en diensten, houdt dit in dat u akkoord gaat met alle dergelijke voorwaarden en bepalingen (zie de ALGEMENE VOORWAARDEN en het PRIVACYBELEID). Lees deze aandachtig door.


PRIVACY

Lees ons PRIVACYBELEID, dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan pcspecialist.nl Websites.


ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als u de websites van het bedrijf bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u met ons op elektronische wijze. U stemt ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door mededelingen op deze website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere vormen van informatie waarvan wij u elektronisch voorzien, voldoen aan de eventuele juridische eis dat dergelijke informatievoorziening schriftelijk plaatsvindt.


AUTEURSRECHT

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van het bedrijf of de leveranciers van inhoud en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van het bedrijf en beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van de onderneming of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Indien de website pcspecialist.nl afbeeldingen, handelsmerken of software bevat die niet tot pcspecialist.nl behoren, worden deze afbeeldingen, handelsmerken of software gebruikt in samenwerking met de verleende licentieovereenkomst van de eigenaren van de beelden, handelsmerken of software.


LICENTIE EN TOEGANG TOT DE WEBSITE

Het bedrijf verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en het persoonlijk gebruik van deze website en niet voor het downloaden (met uitzondering van pagina-caching) of het wijzigen daarvan, noch van enig deel daarvan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Deze licentie geldt niet voor wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud daarvan; het verzamelen en het gebruik van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik van deze website of de inhoud daarvan, het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere verkoper; of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en gegevensextractiediensten. Deze website of delen ervan mogen niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. U mag niet framen en geen frame-technieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere informatie van het bedrijf of van onze partners waarop eigendomsrechten rusten (met inbegrip van afbeeldingen, teksten, paginaopmaak of formulieren) in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" met de naam of handelsmerken van het bedrijf gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elk ongeoorloofd gebruik leidt tot beëindiging van de door het bedrijf verleende toestemming of licentie. U wordt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht verleend een hyperlink te maken naar de homepage van pcspecialist.nl zolang door deze koppeling het bedrijf, de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen of de producten en diensten van het bedrijf niet onjuist, op misleidende, beledigende of anderszins aanstootgevende manier wordt/worden weergegeven. Het staat het bedrijf onder alle omstandigheden vrij om het recht op deze koppeling in te trekken. U mag geen logo's of andere onder het eigendomsrecht vallende grafische elementen of handelsmerken van het bedrijf gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


UW ACCOUNT

Als u deze website gebruikt, dient u de vertrouwelijke aard van uw account en uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw computer te beperken. Daarnaast aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden met gebruik van uw account of wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de diensten van het bedrijf alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd. Het bedrijf en de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor naar eigen goeddunken de dienst te weigeren, accounts op te heffen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.


WEBSITE EN DIENSTEN

Het bedrijf kan koppelingen en verwijzingen tonen naar internetsites die worden onderhouden door derden. Het bedrijf exploiteert of beheert op geen enkele wijze enige informatie, producten of diensten op deze websites van derden, en dat geldt ook voor de moedermaatschappij of dochterondernemingen van het bedrijf. Het materiaal op deze website en de websites van derden wordt aangeboden op basis van de huidige situatie, zonder garanties van enige aard, expliciet dan wel impliciet. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst het bedrijf alle garanties, expliciet dan wel impliciet, van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Met betrekking tot alle virtuele goederen en diensten levert het bedrijf alleen een dienst aan de koper; er worden geen goederen of eigendommen door het bedrijf aan de koper verkocht. De koper gaat ermee akkoord PCSpecialist B.V. de algemene verkoopvoorwaarden te lezen, begrijpen en na te leven, voordat hij of zij een aankoop doet bij het bedrijf. Het bedrijf komt overeen de algemene voorwaarden, het onderwerp en de identiteit van de partijen die betrokken zijn bij deze transactie, niet aan derden te onthullen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze kwesties, zullen worden beslecht in het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf is gevestigd. Deze disclaimer is exclusief bedoeld voor gebruik door het bedrijf.


PCSpecialist B.V. BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen en andere mededelingen op de website plaatsen, suggesties doen, ideeën aanreiken, vragen stellen of informatie verstrekken, zolang de inhoud hiervan niet illegaal, obsceen, bedreigend of lasterlijk is of inbreuk doet op iemands privacy of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of anderszins schadelijk is voor derden of aanstootgevend en niet bestaat uit of vergezeld gaat van softwarevirussen, politiek getinte of commerciële boodschappen, kettingbrieven, grootschalige mailings of enige andere vorm van spam. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleidende informatie verstrekken over de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Het bedrijf behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken maar controleert de gepubliceerde inhoud niet regelmatig. Als u inhoud publiceert of materiaal indient, en tenzij wij anderszins aangeven, verleent u het bedrijf en de aan het bedrijf gelieerde bedrijven een niet exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar, royalty-vrij recht om dergelijke inhoud over de gehele wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide versies ervan te creëren, te distribueren en weer te geven, via welk medium dan ook. U verleent het bedrijf en de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht de naam die u gebruikt in verband met dergelijke inhoud, desgewenst te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten met betrekking tot de inhoud of deze in uw beheer hebt; dat de inhoud nauwkeurig is, dat gebruik van de inhoud die u verstrekt niet in strijd is met dit beleid en geen schade berokkent aan een persoon of entiteit; en dat u het bedrijf en de aan het bedrijf gelieerde bedrijven vrijwaart van enige claims die voortvloeien uit de door u geleverde inhoud. Het bedrijf heeft het recht maar niet de verplichting activiteiten of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Het bedrijf aanvaardt verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde wordt geplaatst.


KLACHTEN OVER AUTEURSRECHTEN

Het bedrijf en aan de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op zodanige wijze dat dit een schending van het auteursrecht behelst, neem dan contact op met onze juridische afdeling [email protected] voor het indienen van een claim inzake een schending van auteursrechten.


PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Het bedrijf en de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen trachten producten en diensten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Het bedrijf garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere gegevens op deze website nauwkeurig, compleet, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Indien een product dat door het bedrijf zelf wordt aangeboden afwijkt van de beschrijving, is het uw enige optie om het product ongebruikt te retourneren.


DISCLAIMER INZAKE GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

DEZE WEBSITE WORDT DOOR HET BEDRIJF AANGEBODEN OP BASIS VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN BESCHIKBAARHEID. HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, DE SERVERS OF DE E-MAILS DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, TOT DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE WETTEN STAAN GEEN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VORMEN VAN SCHADE TOE. Door de websites van het bedrijf te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictrecht, van toepassing zijn op deze ALGEMENE VOORWAARDEN en op ieder geschil van welke aard dan ook dat kan ontstaan tussen u en het bedrijf of de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.


GESCHILLEN

Ieder geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan de websites van het bedrijf of met producten en/of diensten die u koopt via het bedrijf, zal worden voorgelegd aan een vertrouwelijke arbitragecommissie in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf kan echter, indien u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf hebt geschonden of dreigt te schenden, bij iedere rechtbank ter wereld verzoeken om beëindiging van de inbreuk of andere geschikte rechtsmiddelen benutten, en u aanvaardt in deze gevallen de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken. Arbitrage onder deze overeenkomst zal plaatsvinden volgens de regels die op dat moment geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het oordeel van de arbitragecommissie is bindend en kan als een uitspraak van iedere bevoegde rechtbank ten uitvoer worden gelegd. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht mag een onder deze overeenkomst vallende arbitragezaak niet worden samengevoegd met een arbitragezaak die betrekking heeft op een andere partij op wie deze overeenkomst van toepassing is, hetzij door klassenarbitrageprocedures of anderszins.


WEBSITE-BELEID, WIJZIGING EN SCHEIDBAARHEID

Lees de rest van ons beleid, zoals ons PRIVACYBELEID, dat op deze website is gepubliceerd. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan de websites van het bedrijf. We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze website, ons beleid en deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als een van deze voorwaarden ongeldig, niet van toepassing of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze voorwaarde geacht afscheidbaar te zijn en zal derhalve niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden.


AFSTEMMING VAN PRIJZEN

We hebben momenteel geen beleid voor het afstemmen van prijzen. We hebben speciale aanbiedingen voor grote bestellingen (4 of meer complete computers).


VERZENDING EN AFHANDELING

Verzending en afhandeling inbegrepen.


FACTURERING

We controleren standaard de prijzen en de voorraad als onderdeel van onze procedures voor verzending. Als de correcte prijs van een item lager is dan de door ons vermelde prijs, hanteren we de lagere prijs en verzenden het item. Als de correcte prijs van een item hoger is dan de door ons vermelde prijs, nemen we naar eigen goeddunken contact met u op voor instructies voordat we uw bestelling verzenden of annuleren uw bestelling en lichten u in over een dergelijke annulering.


PCSPECIALIST B.V. BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

[email protected]